Projekt UE

PROJEKT UE DZIERŻONIÓW

Loga: Fundusze europejskiej, Dolny Śląsk i flaga Unii europejskiej

Zgromadzenie Sióstr Św. Elżbiety Prowincja Wrocławska realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Remont i przebudowa w zakresie termomodernizacji budynku oraz budowa instalacji fotowoltaicznej do 40 kW w Zakładzie Opiekuńczo- Leczniczym Zgromadzenia Sióstr Świętej Elżbiety w Dzierżoniowie”.

Celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej – budynku Zakładu Opiekuńczo –Leczniczego (ZOL), której efektem będzie mniejsze zapotrzebowanie na energię ww. obiektu. Celem projektu jest także ograniczenie strat ciepła i energii elektrycznej a w ostatecznym efekcie zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną
i elektryczną oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery
i obniżenie kosztów eksploatacji dla budynku Zakładu Opiekuńczo –Leczniczego (ZOL).

Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie kompleksowej termomodernizacji budynku Zakładu Opiekuńczo Leczniczego Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety w Dzierżoniowie (ZOL) polegającej na wykonaniu koniecznych prac termomodernizacyjnych, które zostały zawarte w audycie energetycznym i dokumentacji projektowej. Kompleksowość przeprowadzonej termomodernizacji będzie polegać na zrealizowaniu trzech elementów składowych Projektu: element 1- wykonanie prac termomodernizacyjnych w wyniku, których zostanie osiągnięta oszczędność energii w budynku ZOL na poziomie 61%; element 2 – wprowadzenie w termo modernizowanym budynku ZOL systemu zarządzania energią oraz element 3 – przeszkolenie personelu technicznego i administracyjnego budynku ZOL z obsługi urządzeń/systemów aby możliwe było osiągnięcie i utrzymanie założonych w audycie energetycznym oszczędności energii.

Całkowita wartość Projektu: 3.210.709,40 PLN.

Wkład Funduszy Europejskich: 2.307.104,66 PLN.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego  2014-2020.

Loga: Fundusze europejskiej, Dolny Śląsk i flaga Unii europejskiej

Zgromadzenie Sióstr Św. Elżbiety Prowincja Wrocławska realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Wprowadzenie w Zgromadzeniu Sióstr Św. Elżbiety nowych narzędzi komunikacji w ramach e-usług”.

Celem projektu jest wprowadzenie nowych elektronicznych e-usług (A2B, A2C) w Zgromadzeniu Sióstr Św. Elżbiety Prowincja Wrocławska – uruchomienie i korzystanie z wysokiej jakości sytemu oraz utworzenie nowych stron internetowych, dzięki któremu Zgromadzenie będzie mogło efektywnie i bezpiecznie porozumieć się z interesariuszami.

Przedmiotem projektu jest wdrożenie zintegrowanej platformy e-usług (A2B i A2C), której zadaniem będzie wprowadzenie nowych narzędzi komunikacji dla Zgromadzenia Sióstr, pozwalających na bezpieczną, masową wysyłkę oraz wymianę informacji. Zakres e-usług świadczony będzie poprzez komunikację z użytkownikami przy pomocy aplikacji mobilnej i webowej, kanałów komunikacji sms i e-mail oraz stron internetowych. W skład platformy wchodzić będą trzy elementy: 1. aplikacja mobilna; 2. teleinformatyczny system trzech zintegrowanych kanałów komunikacyjnych; 3. strony internetowe.

System umożliwi komunikację dwustronną dzięki czemu jego użytkownicy będą się mogli komunikować ze Zgromadzeniem z poziomu aplikacji mobilnej oraz z wybranymi placówkami Zgromadzenia za pomocą ich stron internetowych. Do odbiorów (grup docelowych) będą należeć: Przełożona Prowincji, Przełożone domów zakonnych; siostry dyrektorki i kierowniczki; siostry, przełożone domu, siostry dyrektorki placówki medycznej; Pacjenci, pacjenci ambulatoryjni (dochodzący), rodziny pacjentów, dostawcy, lekarze, pracownicy poszczególnych obiektów.

Całkowita wartość Projektu: 312.420,00 PLN.

Wkład Funduszy Europejskich: 265.557,00 PLN.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego  2014-2020.

 

TRANSLATE