ZAPYTANIE OFERTOWE „Modernizacja budynku kaplicznego Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety w Kudowie-Zdroju”

Nr sprawy: ZO/PLZ/02/2024

Zwracamy się z prośbą, o złożenie oferty na wykonanie:

dostaw usług  roboty budowlanej

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W związku z ogłoszonym przez Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety zapytaniem ofertowym dot. zadania pn.: „Modernizacja budynku kaplicznego Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety w Kudowie-Zdroju” informuję, że kierując się kryterium oceny ofert przedstawionej w opisie przedmiotu zamówienia  (100% cena) wybrana została oferta firmy:

Usługi Budowlane i Projektowe Sławomir Grzegorzewicz
ul. Główna 34/6
57-350 Kudowa-Zdrój

 

Informacja o otwarciu ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE „Modernizacja budynku kaplicznego Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety w Kudowie-Zdroju”

 • ZAMAWIAJĄCY

Zgromadzeniem Sióstr św. Elżbiety, Prowincja Wrocławska Dom Zakonny

Ul. Kombatantów 9, 57-350 Kudowa-Zdrój
tel.: 74 866 13 99
https://elzbietanki.wroclaw.pl

katarzynasibiga3@wp.pl

 

 • PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacji budynku kaplicznego Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety w Kudowie-Zdroju. Zamówienie obejmuje w szczególności wykonanie izolacji pionowej, docieplenie ścian piwnicznych, wykonanie drenaży i opaski żwirowej wzdłuż części budynku. Nastąpi wzmocnienie odcinka fundamentu podporą żelbetonową, docieplenie ścian piwnicznych.

Szczegółowy zakres prac jest określony w załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.

Oznaczenie wg CPV:

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

45000000-7  Roboty budowlane

 • TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Do dnia: 11.12.2024 r.

 • KRYTERIA OCENY OFERT:

Cena: 100%

 • Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, w stosunku do których zachodzą przesłanki wykluczenia wskazane w art. 7 ust 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835) tj.:

 

 • wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014   albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
 • wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
 • wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.”

Oświadczenie wykonawcy dotyczące braku podstaw wykluczenia z postepowania na ww. podstawie, które należy złożyć wraz z ofertą, stanowi załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

 1. WZÓR UMOWY LUB ISTOTNE POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI UMOWY Z WYKONAWCĄ ZAMÓWIENIA

istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy z wykonawcą:*

 • zobowiązanie Zamawiającego do poddania ewentualnych sporów w relacjach z wykonawcami o roszczenia cywilnoprawne, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu polubownemu rozwiązaniu sporu przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorom albo osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu.
 • termin wykonywania do dnia 11.12.2024 r.

 

 • SPOSÓB SKŁADANIA OFERT

x pisemnie                     faksem                        drogą elektroniczną

 

 • SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY PISEMNEJ

Oferta powinna być przygotowana zgodnie z wymaganiami zapytania ofertowego.

Wzór formularza oferty stanowi Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

Zamawiający żąda złożenia przez wykonawcę oferty o treści zgodnej z Załącznikiem nr 1. Złożenie przez wykonawcę oferty o treści niezgodnej z Załącznikiem nr 1, skutkować może ODRZUCENIEM OFERTY.

 • MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę należy złożyć do dnia: 27.05.2024 r.

Godzina: 12:00

Miejsce składania ofert pisemnych: za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście, lub za pośrednictwem posłańca na adres: Zgromadzeniem Sióstr św. Elżbiety, Prowincja Wrocławska Dom Zakonny, ul. Kombatantów 9, 57-350 Kudowa-Zdrój

 • WYMAGANIA W STOSUNKU DO WYKONAWCÓW,
 • Wykaz dokumentów i oświadczeń, jakie ma złożyć wykonawca wraz z ofertą w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
 1. Oświadczenie potwierdzające brak podstaw wykluczenia z postępowania Wykonawców, w stosunku do których zachodzą przesłanki wykluczenia wskazane w art. 7 ust 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835), stanowiący załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
 • SPOSÓB ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY:

pisemnie                      faksem                         x drogą elektroniczną

 

 

 

…………………………………………………………..

[podpis Kierownika Zamawiającego]

* niepotrzebne skreślić

 

 

W załączeniu:

 1. formularz oferty – załącznik nr 1
 2. OPZ – załącznik nr 2
 3. Oświadczenie potwierdzające brak podstaw wykluczenia – załącznik nr 3
 4. Przedmiar-odwodnienie budynku Dom Zakonny
 5. Decyzja Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
 6. Dokumentacja projektowa – odwodnienie budynku Dom Zakonny

 

Udostępnij:
TRANSLATE